Βιομηχανία devs May 21, 2022
Βιομηχανία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ της 21.05.1991, βιομηχανικά απόβλητα ονομάζονται αυτά που δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα και απορρίπτονται από χώρους ή κτήρια που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι στερεά, υγρά και αέρια. Ορισμοί των βιομηχανικών αποβλήτων και οδηγίες για τις μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισής τους, δίνονται σε σχετική νομοθεσία, η οποία αφορά την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Οι οργανικές ουσίες, (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, υδατάνθρακες, λίπη, έλαια, φαινόλες, πρωτεΐνες, παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα κ.λ.π.), οι ανόργανες ουσίες, (χλωριούχα ιόντα, φώσφορος, άζωτο, διάφορες τοξικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα κ.λ.π.) τα ραδιενεργά στοιχεία και οι ενώσεις τους, αποτελούν τους χημικούς ρυπαντές, οι οποίοι μαζί με τους φυσικούς ρυπαντές όπως είναι η θερμοκρασία, οι διαλυτές ουσίες (ζάχαρη, γλυκαντικές ύλες, διάφορα άλατα κ.λ.π.), οι αδιάλυτες (επιπλέουσες, αιωρούμενες, καθιζάνουσες) και διάφορες κολλοειδείς ουσίες που κυρίως προσδίδουν θολότητα, αποτελούν τις ρυπαντικές ουσίες που υπάρχουν στα βιομηχανικά απόβλητα και αλλοιώνουν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού ανάλογα με τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά και την επίδρασή τους.

Η παραγωγή των αποβλήτων εξαρτάται από το χρόνο λειτουργίας του εργοστασίου, μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομμένη, ή μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Ωστόσο ακόμα και ανάμεσα σε ομοειδείς βιομηχανίες η ποσότητα των αποβλήτων είναι διαφορετική.
Η καλή οργάνωση και ο κατάλληλος εξοπλισμός με ποιοτικά συστήματα, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων μιας βιομηχανίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Η MET Aqua Water Technology Systems διαθέτει τις λύσεις με ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Με συνεχή τεχνική υποστήριξη, μέσα από μελέτες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών της, προσφέρει εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε βιομηχανική δραστηριότητα. Τα συστήματα της εταιρεία μας λειτουργούν με πιστοποιημένες προδιαγραφές σύμφωνα πάντοτε με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Προϊόντα METAQUA

Κατηγορίες Προϊόντων

metaqua-logo
Φίλτρανση

metaqua-logo
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

Στάδια Επεξεργασίας

Οι κατηγορίες επεξεργασίας που αποτελούν ένα σύστημα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων συνήθως είναι οι εξής : η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η τριτοβάθμια και η αφυδάτωση ιλύος (λάσπης).
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού δύο στοιχεία είναι απαραίτητα : o σωστός σχεδιασμός και η εργονομική κατασκευή με τα σωστά υλικά.

Πρωτοβάθμια επεξεργασία
‘Ενα από τα πιο σημαντικά στάδια της διεργασίας του βιολογικού καθαρισμού, είναι η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Τα ανεπιθύμητα ογκώδη στερεά, τα λίπη αλλά και η άμμος, συντελούν στην κακή λειτουργία της μονάδας, και στην καταστροφή του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Δευτεροβάθμια επεξεργασία
Αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται στο κυρίως μέρος του βιολογικού καθαρισμού. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η μείωση του οργανικού φορτίου του λύματος και η απομάκρυνση του βιοαποικοδομήσιμου οργανικού άνθρακα. Χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί που μετατρέπουν τον άνθρακα σε CO2 το οποίο απομακρύνεται στην ατμόσφαιρα. Ο αερισμός, η καθίζηση και η νιτροποίηση – απονιτροποίηση είναι οι διεργασίες που γίνονται κατά την δευτεροβάθμια επεξεργασία.

Τριτοβάθμια επεξεργασία
Με την επεξεργασία αυτή επιτυγχάνεται η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυμάτων και η απολύμανσή τους. Επίσης απομακρύνονται οι οργανικές ενώσεις, μειώνονται κατά πολύ οι τιμές συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί αλλά και η θολότητα. ‘Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της οπτικής εμφάνισης των λυμάτων και την αξιοποίηση της επεξεργασμένης εκροής καθιστώντας την κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση.
Οι ανόργανες λάσπες και η βιομάζας είναι τα προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Οι λάσπες μπορούν να διατεθούν στους χώρους απόθεσης των αστικών απορριμμάτων (εφ’ όσον δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα) ενώ η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά.